ALGEMEEN MILITAIR AMBTENARENREGLEMENT PDF

houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement en het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie in verband met een regeling voor het. There is no specific legal basis for sending professionals abroad. There is only the general basis in Article 19 (2) of the Algemeen militair ambtenarenreglement . Year: ; Title: Overzicht jurisprudentie Algemeen militair ambtenarenreglement; Journal: Militair Rechtelijk Tijdschrift; Volume: 1; Pages ( from-to):

Author: Arashigrel Samuhn
Country: Mauritius
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 17 December 2015
Pages: 293
PDF File Size: 5.73 Mb
ePub File Size: 19.33 Mb
ISBN: 845-1-97400-901-6
Downloads: 26927
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogusida

Ho, ho, ho Order your Christmas assortment now!

De naam van de post vlieguren is gewijzigd in luchttransport en de naam van de post centraal militair hospitaal is gewijzigd in geneeskundige zorg. As long as it is bursting from colours everything is allowed. Besluit aanwijzing paleizen ex artikel 4 Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis.

These enable us to give you personalized advice based on previously purchased items. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Vaststelling begroting Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009

De personeelsuitgaven voor hebben betrekking op personeelsleden waaronder 10 post-actieven. De externe procedure Toon relaties in LiDO. Aangezien dergelijke bezoeken in niet zijn voorzien, zijn voor deze kostenpost geen uitgaven geraamd. Tevens zijn middelen geoormerkt om onderhoud uit te voeren aan beveiligingselementen voor woon- en ambtenarenteglement van de leden van het Koninklijk Huis. Artikel 30 Toon relaties in LiDO.

ALGEHR – What does ALGEHR stand for? The Free Dictionary

De personeelsinzet betreft ondersteunende- en facilitaire functies voor de locaties paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het Paleis op de Dam te Amsterdam.

  BS EN 14399-1 PDF

Diegenen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding gaan op behoorlijke en zorgvuldige wijze met de identiteit van de melder om. Overeenkomstig mijn eerder gedane toezegging zal ten behoeve van de begroting een systematiek worden ontwikkeld, waarbij — op basis van heldere selectiecriteria — deze uitgaven zo veel mogelijk een integraal onderdeel gaan vormen van de begroting Huis der Koningin apart begrotingsartikel en het jaarverslag.

These cookies simplify the use of the CakeSupplies website. De plaatsvervangend voorzitter wordt uit de leden benoemd.

Happy holidays and a successful 2019!

In een ambtenarendeglement aparte bijlage bij deze begroting is het eerder toegezegde overzicht opgenomen van de regelingen met betrekking tot het Koninklijk Huis. Have you tried the newest FunCakes Mix for Tartelettes yet?

De structurele uitgaven zijn — vanaf begrotingsjaar — uitgaven voor het reguliere onderhoud en de instandhouding van paleizen en kroonmeubilair waarvan de Staat der Nederlanden eigenaar is.

Artikel 17 Toon relaties in LiDO. Daarnaast is de BZK-begroting voor functionele kosten verhoogd voor zowel de overname van bij WWI te declareren personeel als de compensatie voor loonontwikkeling en verlaagd voor de budgettaire gevolgen van de aangepaste Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis. In de geraamde bedragen in de begrotingen en waren ook nog geoormerkte budgetten opgenomen voor de monumenten paleis Algemern en kasteel Het Oude Loo.

Vergelijken van ” Besluit melden smbtenarenreglement van misstand bij Rijk en Politie “, inwerkinggetreden opmet versie die inwerking is getreden op.

  LA FIGLIA DELLA ZARINA PDF

Overzicht jurisprudentie Algemeen militair ambtenarenreglement

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Huis der Koningin voor het jaar vast te stellen. Analytical cookies will hardly have any effect on your privacy. Voor de andere helft is de realisatie verhoogd met de verwachte ontwikkeling van de consumentenprijsindex zoals opgenomen in de CEP Toevoegen van wetstechnische ambtenarengeglement Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit.

Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk. Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. Artikel 38 Toon relaties in LiDO.

De post beveiliging heeft betrekking op de kosten van de inzet van de marechaussee die beveiliging van leden van het Koninklijk Huis als taak heeft. De vertrouwenspersoon maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder instemming van de melder. Hoofdstuk II, paragraaf 3b, van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie vervalt.

Vaststelling van een begroting voor ontvangsten, zoals aangegeven in de Begrotingsvoorschriften, is voor deze begroting niet van toepassing. Daarnaast wordt bij de declarabele uitgaven ambtenarenfeglement gemaakt tussen de in de mulitair opgenomen uitgaven voor personeel en voor materieel.