DAN CHIRICA SUCCESIUNI PDF

dan chirica succesiuni pdf to jpg. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for dan chirica succesiuni pdf to jpg. Will be grateful for any help!. Succesiuni, (Bucharest: All Beck Publ. House, ), ; Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni, (Bucharest: Lumina. Lex Publ. House, ), , a.s.o. 4 Nicolae Dan, Ion Anghelescu (coord.) the issues in question in the light of the former Civil Code, see, among others, also Dumitru Văduva, Succesiuni.

Author: Shagore Migar
Country: Libya
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 8 April 2013
Pages: 240
PDF File Size: 6.32 Mb
ePub File Size: 12.79 Mb
ISBN: 925-2-75226-195-2
Downloads: 34318
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazugal

Astfel, el poate fi usor sustras sau distrus, dupa moartea testatorului sau in timpul 12 In practica s-au intilnit situatii cind sotii si-au facut reciproc testament sau ambii au dispus in favoarea copiilor.

Ascendentii ordinari sunt chemati evident la mostenire numai in ipoteza in care nu exista mostenitori din clasele de mostenitori superioare.

dan chirica succesiuni pdf to word

Sarcina este o obligatie impusa de catre testator care aceptind legatul trebuie sa o execute. Incalcarea conditiilor de dwn sau de forma instituite de 24 A se vedea, C.

A se vedea si M. Ca in toate cazurile conditiile de forma nu sunt un scop in sine ci legiuitorul, prin ele, cauta sa asigure protejarea vointei testatorului, avind in vedere efectele sale de mare importanta. Credem si noi alaturi de alti autori ca atita vreme cit primul gratificat nu are o obligatie juridica de a pastra bunurile primite pina la moartea sa, ba dimpotriva poate sa dispuna liber de ele, atit prin acte juridice intre vii cit si pentru cauza de moarte, liberalitatea facuta in favoarea sa trebuie considerata ca fiind succcesiuni.

In cazul legatelor universale sau cu titlu universal nu este vorba ean zis de un drept de acrescamint, asa cum este el reglementat de art.

In doctrina s-a precizat ca aceste incapacitati reglementate expres de legiuitor ingradesc capacitatea de folosinta a persoanei2. Din aceasta categorie de mostenitori fac parte fratii si surorile defunctului precum si descendentii din frati si surori pina la gradul IV inclusiv.

Daca la data deschiderii mostenirii trieste numai unul din parinti, fireste el va culege intreaga mostenire. Fratele bun va culege chiricx o parte din ambele linii pe cind ceilalti numai din linia peterna si respectiv materna. In primul rind, printr-un astfel de act juridic se aduce atingere principiului libereri circulatii a bunurilor intrucit se impune instituitului pastrarea bunului pina la moartea sa si transmiterea acestuia la substituit, extragindu-l astfel din circuitul civil.

  LIBRO PATRIARCAS Y PROFETAS DE ELENA DE WHITE PDF

Daca conditia rezolutorie se realzeaza legatul se desfiinteaza retroactiv de la data deschiderii mostenirii. Nulitatea este de ordine publica si nu poate fi suuccesiuni prin confirmare, ratificare sau executare voluntara de catre mostenitori a legatului.

S-a precizat ca chirifa limita sarcinilor instituite, la fel ca donatia, legatul este un act sinalagmatic sub conditie rezolutorie Daca asadar drepturile celorlalti mostenitori legali au la baza legatura de rudenie cu defunctul ale sotului supravietitor izvoresc din calitatea sa de sot.

Evident, renuntarea la succesini se poate face, sub sanctiunea nulitatii absolute numai dupa deschiderea mostenirii art. Obiective rezultatele modulului 4 2.

dan chirica succesiuni pdf to jpg

Actele care se fac insa ulterior deschiderii succesiunii cum sunt cele de acceptare sau renuntare la mostenire vor fi supuse legii in vigoare la data cind sunt savirsite, in baza principiului aplicarii imediate a legii noi. Cel declarat nedemn nu poate fi reprezentat pentru ca daca ar fi fost in chhirica el nu-l putea mosteni pe defunct.

Acest legat, asadar, confera legatarului succrsiuni la unul sau mai multe bunuri determinate, indiferent de valoarea acestora, spre deosebire de legatele universale sau cu titlu universal care confera vocatie chemare la o universalitate sau la o parte din aceasta.

Revocarea judecatoreasca pentru ingratitudine. Aceasta regula isi gaseste explicatia in faptul ca se presupune ca acolo se vor gasi cele mai multe inscrisuri trebuitoare, inclusiv testamentul si de asemennea tot acolo se vor wuccesiuni mai usor informatile despre mostenitorii defunctului si despre bunurile ce urmeaza a fi cuprinse in masa succesorala.

In primul rind s-a precizat ca se includ in categoria acestor bunuri cele care au mobilat locuinta comuna a sotilor, televizorul, radioul, covoarele, obiectele de menaj si care prin natura lor sunt destinate a fi folosite in gospodaria casnica si folosintei comune a sotilor.

Intentia revocatorie a testatorului se poate prezuma chiar din faptul redactarii celui de al doilea testament, desi s-ar putea intimpla ca in cazul unui testament cu un continut mai complex testatorul sa precizeze ca vointa sa este ca ambele legate succesive sa se execute concomintent. Pe linga conditia capacitatii succesorale, pentru ca o persoana sa poata veni la mostenire, se mai cere o a doua conditie pozitiva si anume vocatia succesorala.

Or, asa cum au precizat alti autori, acest caz nu poate fi considerat nici motiv de caducitate a legatului caci nu este prevazut de lege si cu atit mai putin, motiv de revocare judecatoreasca a legatului, cita vreme nu se poate retine nici o culpa din parte legatarului In cazul exheredarii indirecte, cind exheredarea se realizeaza prin institirea de legatari, prin aceasta mostenitorii legali nerezervatari pot fi inlaturati total de la mostenire, iar cei rezervatari numai in limita cotitatii disponibile.

  ELECTRONIC INSTRUMENTATION BY H S KALSI PDF

Astfel, aliniatul 1 din art. Persoanele juridice, la fel ca si persoanele fizice, au, potrivit legii art. In cazul in care militarul, bolnav sau ranit fiind, este internat intr-un spital militar va putea testa in fata medicului militar sef, asistat de comandantul militar al spitalului art.

Faptul ca exista un testatment prin care unii mostenitori legali au fost exheredati nu schimba datele problemei. Daca exista sot supravietuitor mai intii se va stabili cota acestuia iar restul se va impartii intre colateralii ordinari. Desigur insa cele scrise de catre tert xuccesiuni vor fi luate in considerare.

Drepturile conferite de lege sotului supravietuitor. In cazul mostenirii legale vocatia la mostenire isi are izvorul in prevederile legale potrivit carora sunt chemate la mostenire rudele defunctului incadrate in patru clase de mostenitori, precum si sotul supravietuitor, iar in cazul mostenirii testamentare in cuprinssul testamentului lesat de defunct.

dan chirica succesiuni pdf to word – PDF Files

Asadar, reprezentantii vor culege intotdeauna numai partea care s-ar fi cuvenit antecesorului lor pe care-l reprezinta. In primul rind, in functie de data redactarii testamentului se poate verifica daca testatorul avea capacitatea de a testa.

El este chemat la mostenire fara reprezentare si inlatura de la mostenire alte rude mai indepartate in grad care fac parte din alte clase mostenitori subsecvente. Ea se va deferi in temeiul legii numai in masura in care nu exista testament sau acesta nu-si produce, in total sau in parte efectele. Semnatura cu initiale este considerata valabila daca testatorul semna in mod obisnuit in acest fel. El nu are nici o abilitare in sensul de a le executa el insusi.

In aceasta materie prezinta elemente specifice dolul sub forma captatiei si sugestiei8. A doua conditie este aceea ca testamentul sa fie datat de mina testatorului. Cu alte cuvinte revocarea legatelor anterioare este ea insasi revocabila.

Doctrina a mai adaugat o a treia conditie si anume: