KARDIYOPULMONER RESSITASYON PDF

CPR Certification Training · Is Advanced Cardiac Life Support CPR · Tbbi Bebek Cpr Kardiyopulmoner Ressitasyon Itimi · Cardiopulmonary Resuscitation CPR. [3]Alanda entbe edilip kardiyopulmoner arrest n tansy-la getirilen, eski Yazda ressitasyon yaplp yaplmad, ne kadar srey-le yapld, paralizan ve. Hastanede takibi esnasnda ventrikler aritmi kardiyo-pulmoner arrest ve . ve kardiopulmo-ner ressitasyon ve joul ile defibrilasyon yapld.

Author: Mikahn Maurg
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 1 December 2013
Pages: 190
PDF File Size: 16.26 Mb
ePub File Size: 17.70 Mb
ISBN: 341-1-85885-175-6
Downloads: 32317
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Keshicage

Home Documents Tatd 3.

Tatd 2013 3

Post on Mar views. Published four times a year. This publication is printed on paper that meets the international standard ISO Free full-text articles in Turkish and English are available at www. English correction service by makaletercume. Her sayda en az 4 aratrma makalesi yaynla-nr. Dergimiz aratrma makalesi dnda, editr kurulu-nun gr dahilinde olgu sunum, olgu serisi, acil tpta grsel tan, editre mektup, ksa rapor, derleme ve ka-nta dayal acil tp kategorisinde yazlar yaynlar.

Derle-meler editrn daveti zerine hazrlanr. Derginin elektronik ariv sisteminde tm hakem karar-lar, bavuru yazlarnn imzal rnekleri ve dzeltme yazlar en az be yl sreyle saklanr. Trkiye Acil Tip Dergisine gnderilen yazlar ilk ola-rak editr tarafndan deerlendirilir.

Egsis – Vidmoon

Editr her yazy deerlendirmeye kardiyopulmonet alnmamas konusunda yazy gzden geirir, gerekli grrse yazya editr yardmc-s atar. Editr ve yazya atanan editr yardmcs en az iki hakem veya bir kardiyopulnoner ve bir editr yardmcsna ya-zy deerlendirmek zere gnderir. Eer her iki editr de yaznn bilimsel deerliliinin ve orijinalliinin bu-lunmad ve acil tp konusuna ve dergi okuyucu kitle-sine hitap etmediini dnyorsa yazy hakem kuru-luna gndermeden direkt red edebilir.

Yazlarn deerlendirilme srecinde yazarlarn bavu-rularna yaznn hakemlerce deerlendirme altna aln-dna dair ressitason yant iin 14 gn, hakemlerin ilk deer-lendirmesi iin 21 gn, ayrntl deerlendirme sonucu-nun yazarlara bildirilmesi iin 28 gnlk sreye uyum ressiitasyon.

Dar kapsaml dzeltme gereken yazlar iin yazara 10 gn, geni kapsaml dzeltme gereken ya-zlarda yazarlara 20 gnlk sre tannr. Yaznn basm iin kabul edilmesinden sonraki 30 gn ierisinde bas-mevi editrnden yazarlara bask ncesi son dzeltme nerileri gnderilir.

Editr yardmcs metodolojik bir sorunu deerlendir-me safhasnda aratrma metodolojisi editrlerine da-nabilir. Byle bir danma yaplmasa bile eer yaz ha-kemler tarafndan kabul edilmise kabul yazs gnde-rilmeden kardiyopulmnoer editrn istei zerine aratrma meto-dolojisi editrnn onayna sunulabilir. Trkiye Acil Tp Dergisine gnderilen ve ierisinde in-gilizce blmler bulunan tm yazlar, derginin dil edi-tr tarafndan, basm ncesinde deerlendirilir.

Trkiye Acil Tp Dergisinde yaynlanacak yazlarn bi-yomedikal dergilerin ortak ihtiyalarn karlamas ve Helsinki deklarasyonuna uymas aranr. Dergide yaymlanan makaleler, iindekiler sayfasnda kkardiyopulmoner makale balk sayfalarnda trlerine gre aratrma, olgu sunusu, derleme gibi snflandrlarak baslr.

Dergi basmnda asitsiz kt kullanlr. Reklmlara makale iinde yer verilmez. Dergi yayn kurulunu editrler, editr yardmclar, aratrma metodolojisi editr ve dil editr oluturur. Bu dergi-den kaynak gsterilmeden alnt yaplamaz ve dergi-nin hibir blm izinsiz oaltlamaz. Dergide yaym-lanan yazlardaki grler, tmyle yazarlarna aittir. Every issue published will contain a minimum of 4 research articles. Apart from the re-search articles, Tr J Emerg Med also publishes articles in the categories of case akrdiyopulmoner, case series, visual di-agnoses in emergency medicine, letters to the editor, brief reports, reviews and evidence based emergency medicine in consultation with the editorial board.

  CHAOSMOSIS AN ETHICO-AESTHETIC PARADIGM PDF

Re-views are presented upon invitation from the editor. All reviewer comments, signed tessitasyon of manuscripts and corrections will be kept in digital format in the journal archives for a minimum period of 5 years. The submitted manuscripts are first reviewed by the journals editor who determines whether the manu-script deserves further evaluation or not. For submis-sions that are granted further evaluation, the editor assigns the manuscript to one of the assistant editors. The editor and the assistant editor then forwards the manuscript to two reviewers or one reviewer and a member of the scientific board for evaluation.

If both the editor and the assistant editor determines the manuscript is not scientifically valuable or not an origi-nal work, or if it does not relate to emergency medicine or does not address the journals target audience, then they reject ressjtasyon manuscript directly without forwarding it to the reviewers. The goal of the Tr J Emerg Med is to notify the authors with the acceptance of their submission for peer re-view within 14 days, peer review period of 21 days and final evaluation and notification of 28 days from the re-ceipt of the manuscript.

The authors are given 10 days for minor revisions and 20 days for major revisions. The final page layout is provided to the authors within 30 days of the acceptance of the manuscript for publica-tion, for final review and proof. The assistant editor may consult the research method-ology editor to clarify any problems in the statistical design and evaluation of the study during the peer re-view process.

Even if such consultation is not sought during the review process, it can be implemented upon request of the editor in chief prior to the final ac-ceptance of the manuscript. All manuscripts containing material written in English will be evaluated by the language editor before the manuscripts are considered for publication.

Manuscripts submitted to the Tr J Emerg Med are ex-pected to conform with the Helsinki Declaration and meet the common requirements of the biomedical jour-nals. Articles are listed on the content page and are pub-lished in appropriate sections original research, case report, review, etc. The journal is printed on acid-free paper.

Advertisements are not allowed within articles. The Tr J Emerg Med board consists of editor sassistant editors, a research meth-odology editor and a language editor. This material may not be referred without cita-tion nor may it be copied in any format. Authors are responsible for all statements made in their articles. Trkiye Acil Tp Dergisi acil tp ve acil sa-lk hizmetleri konusunda bilimsel ierikli aratrma makaleleri, olgu sunumu, olgu serisi, acil tpta grsel tan, derleme, ksa rapor, kanta dayal acil tp ma-kaleleri, tbbi dnceleri ve ilgili bilimsel duyurular yaynlar.

Dergi ieriin-deki temel blmler acil tp sistemleri, akademik acil tp, acil tp eitimi, acil servis ynetimi, afet tbb, evresel aciller, travma, resusitasyon, analjezi, pe-diatrik aciller, tm tbbi aciller, hastane ncesi bakm, toksikoloji, acil hemi-relii, salk politikalar, etik, ynetim, grntleme ve prosedrlerdir.

Trkiye Acil Tp Dergisinde yaynlanacak yazlarda ncelikle biyomedikal dergilerin ortak ihtiyalarn karlamas ve Helsinki Deklarasyonuna uyum aranmaktadr. Bu konu hakkndaki bilgiler aadaki makaleden elde edile-bilir.

Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals and declaration of Helsinki; Recommendations guiding physicians in bio-medical research involving human subjects. Acil tp konusunda yaplm temel veya klinik ara-trma makaleleridir. Trke ve ngilizce zet gereklidir. Giri, gere ve yn-tem, bulgular, tartma, kstllklar ve sonu blmleri iermelidir. En fazla kelime, alt tablo veya resim ierir.

  ATQ209 DATASHEET PDF

Tek merkezli almalar iin yazar sa-ys en fazla sekiz kii ile kardiyopulmober. Acil tpta nadiren karlalan, eitimsel yn olan, he-kimlere mesaj veren klinik vakalarn veya komplikasyonlarn sunumudur. Bu blme yayn iin gnderilen yazlarda daha ressiatsyon bilimsel literatrde bildirilmemi klinik durumlar, bilinen bir hastaln bildirilmemi klinik yansmalar veya komplikasyonlarn, bilinen tedavilerin bilinmeyen yan et-kilerini veya yeni aratrmalar tetikleyebilecek bilimsel mesajlar iermesi gibi zellikler aranmaktadr.

Giri, olgu sunumu ve tartma blmlerini ierir. Makalenin uzunluu kelime ile snrldr. On be veya daha az kaynak, iki tablo veya resim iermelidir.

Tatd 3 – [PDF Document]

Yazar says en fazla be kii ile snrldr. Acil tpta nadiren karlalan eitimsel yn olan klinik vaka-larn veya komplikasyonlarn sunumudur. Yediden fazla olgunun sunulma-s gereklidir.

Giri, olgu sunumu ve tar-tma blmlerini ierir. On be veya daha az kaynak, tablo veya ekil iermelidir. Yazar says en faz-la alt kii ile snrldr. Trke ve ingilizce zet gereklidir. Giri, metod, bulgular, tartma, kstllklar ve sonu blmlerini iermelidir.

En fazla kelime, drt tablo veya resim ierir. Tek merkezli almalarda yazar says en fazla 6 kii ile snrldr. Etik kurul onay gereklidir. Acil tp ile ilgili ve acil tp bilimini gelitirmeye ynelik klinik veya klinik olmayan konulardaki yazlardr. Trke ve ngilizce zet gerekli-dir. Makalenin uzunluu kelime ile yazar says ise en fazla 3 kii ile s-nrldr.

Acil tp konusundaki gncel ulusal ve uluslar aras litera-trleri ieren geni inceleme yazlardr. Trkiye Acil Tp Dergisi davetli der-leme makaleleri yaymlamaktadr. Davetli olmayan derleme bavurular n-cesinde editr ile iletiime geilmelidir. En fazla kelime olmaldr. Kay-nak says konusunda snrlama yoktur. Yazar says en fazla 2 kii ile snrldr. Klinik ve tbbi uygulamalara ynelik sorulara yant verebilen makalelerdir.

TATD 2012-4

Makale; klinik senaryo, soru veya sorularen iyi kantn aratrlmas, en iyi kantn seilmesi, kantn analiz edilmesi ve kantn uygulanmas blmlerini ier-melidir. Yazarlar kullandklar makalelerin kopyalarn da ekte editre gndermeli-dir.

Yazar says en ressitaayon 4 kii ile snrldr. Acil Tpta Grsel Tan: Grsel materyali eitici ve ilgi ekici olan, ksa olgu sunumlardr. Yaz 2 blmden oluur.

Bu blmde grsel materyalin tans okurla payla-lmaz. En fazla kelime ve 5 kaynak olma-ldr. Acil tp ile ilgili konulardaki grler, zm nerileri, Tr-kiye Acil Tp Dergisinde veya dier dergilerde yaymlanan makaleler hak-knda yorumlar ieren yazlardr. En fazla kelime ve 5 kaynak ile snr-ldr.

Trkiye Acil Tp Dergisinin web sayfasnda evrim ii makale gnder sekmesini kullanarak makale bavuru yaplabilir. Yazar bu mektupta makalenin baln, tipini, hangi kategori iin gnderildiini, daha nce bilimsel bir toplantda sunulup sunulmadn ayrnts ile belirtmelidir. Ek olarak yaz konusunda balantya geilecek kiinin adresi, telefon-faks numaralar ve varsa elektronik posta adresi mektubun alt blmnde yer almaldr. Rwssitasyon Sayfas Title Page: Bu sayfada makalenin bal, srasna gre yazar isimlerli akademik titri ve kurum adresleri ile birlikte bulunmaldr.