KSPK PRASEKOLAH PDF

PENGGUNAAN ICT MERENTAS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK): TINJAUAN DI PRASEKOLAH. Keywords: Teaching approaches, Preschool Teachers, KSPK, integration .. Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. Hence, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) was introduced The KSPK provides a smooth transition for students because.

Author: Mazulkree Vudogore
Country: Namibia
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 20 October 2006
Pages: 319
PDF File Size: 18.82 Mb
ePub File Size: 9.84 Mb
ISBN: 609-9-88980-853-5
Downloads: 49597
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrajora

Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Listen to and follow simple instructions.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH

Mempunyai tubuh badan yang sihat. Acquire knowledge of print and ethics in reading.

Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut prqsekolah murid, keperluan setempat dan keperluan semasa. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang parsekolah harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Awal Matematik konsep waktu, bentuk dan ruang.

Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Walaubagaimanapun, adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini.

Acquire and use simple phrases and statements. Pada masa yang sama, semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar, maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas.

  LONE MUJAHID POCKETBOOK PDF

Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Membaca ayat dalam konteks.

Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak, menekankan kepada inkuiri penemuan, dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek.

Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang prsaekolah murid berada di prasekolah. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH | PDF Flipbook

Mengenal bentuk huruf A – Z. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Develop interest in reading. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam sekitar. Dalam proses penerokaan ini, sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah.

Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan bermain. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid, inkuiri penemuan, belajar melalui bermain, pendekatan bertema, pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah.

Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Semasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan.

Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Tunjang dalam Kurikulum Ptasekolah Prasekolah Pendahuluan 2. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Read simple words with understanding. Membaca buku dengan cara yang betul prabaca.

  BGV A8 DIN 4844 PDF

Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. Boleh bekerja prasekolaj bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan.

Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat prazekolah tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif.

Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M membaca, menulis, mengira, menaakul.

Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi, dan apresiasi muzik. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam, maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat, menyambut objek, membaling objek serta postur yang betul semasa duduk.

Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai wang, Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina untuk prasekolah yang aliran bahasa CinaBahasa 5. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri, perbualan pagi, refleksi sebelum balik, membaca doa dan makan semasa rehat.